Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

ditch or trench for young, grafted fruit trees awaiting permanent planting

bâtardière
ditch or trench for young, grafted fruit trees awaiting permanent planting
用意された苗木に若い接ぎ木した果樹のために溝を掘る
嫁接的樹,嫁接果樹的園圃
嫁接的树,嫁接果树的园圃
jiajie de shu, jiajie guoshu de yuanpu