Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

remove earth around roots before transplanting

rebarder*
remove earth around roots before transplanting
移植前に苗床の土を減らす
いしょくまえになえとこのつちをへらす
ishoku mae ni naetoko no tsuchi o herasu
(為保持水分)從育苗床上減土
(为保持水分)从育苗床上减土
(wei baochi shuifen) cong yu miao chuang shang jian tu
Enlever un peu de terre d'une planche de jardin afin de retenir l'eau (arrosage ou pluie) en son milieu.