Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

fruiting

Fructification de l'avocatier
France (Gard), 21st century (2009). Photo RuB
fructification
fruiting
結花
けっか
kekka
結實、結果,產果期
结实、结果,产果期
jieshi, jieguo, changuo qi