Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

Adzuki bean, Azuki bean

Adzuki bean
21st century (2007). Photo Rinjava
haricot rouge (terme générique)
Adzuki bean, Azuki bean
小豆
アズキ
azuki
紅豆,小豆,赤豆
红豆,小豆,赤豆
hongdou, xiaodou, chidou