Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

TRAD. tamping to make a hard pan or sole

Tillage
TRAD. tassement de la sous-couche imperméable (semelle) de la rizière
TRAD. tamping to make a hard pan or sole
床締め
とこじめ
toko-jime
(為加固水田苗床而加入粘土等)壓實田基
(为加固水田苗床而加入粘土等)压实田基
(wei jiagu shuitian miaochuang er jiaru niantu deng) yashi tianji