Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

tip of main branch of fruit trees

têteau
tip of main branch of fruit trees
(根元近くで切られた)主枝束の先端
(ねもとちかくできられた)しゅしずかのせんたん
(nemoto chikaku de kirareta) shushi-zuka no sentan
(修剪樹枝時截下的)主枝頂部
(修剪树枝时截下的)主枝顶部
(xiujian shuzhi shi jie xia de)zhuzhi dingbu