Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

gardener's long-handled watering can

Chantepleure
16th century. Source http://www.letempsdesherauts.com/t576-meuble-etrange-bouse-chantepleure
chantepleure
gardener's long-handled watering can
如露
じょろ
joro
(澆花用的)噴壺,澆水器
(浇花用的)喷壶,浇水器
(jiaohua yong de) penhu, jiaoshuiqi