Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

gravitational irrigation

Irrigation gravitaire
France (La Garde-Adhémar), 21st century (2013). Photo Sébastien Thébault
irrigation par gravité
gravitational irrigation
自然灌漑
しぜんかんがい
shizen-kangai
(靠地球引力進行的)重力灌溉,滴水灌溉
(靠地球引力进行的)重力灌溉,滴水灌溉
(kao diqiu yinli jinxing de)zhongli guangai, dishui guangai