Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

1. variety of wheat, 2. maize

turquet
1. variety of wheat, 2. maize
1) 六並種芒麦 2) トウモロコシの一種
1)ろくへいしゅぼうばく 2)とうもろこしのいっしゅ
1. rokuhei-shu baku, 2. toumorokoshi no isshu
1)麥穗上有芒、有六行麥粒優質小麥品種;2)玉米
1)麦穗上有芒、有六行麦粒优质小麦品种;2)玉米
1) maisui shang you mang,you liu hang maili de youzhi xiaomai pinzhong, 2) yumi