Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

1) cereal grain sown in March and harvested about three months later, 2) mixture of wheat, rye, oats and vetch sown in autumn for spring fodder

Blé de mars rouge barbu
France, 19th century (1880). Vilmorin-Andrieux, Les meilleurs blés. Description et culture des principales variétés de froments d'hiver et de printemps. Paris, Vilmorin-Andrieux et Cie, 1880
trémois, trémis, marsages, carêmes
1) cereal grain sown in March and harvested about three months later, 2) mixture of wheat, rye, oats and vetch sown in autumn for spring fodder
1)春播き後三ヶ月で収穫した後の雑穀畑、2) 秋播した飼料用の燕麦等の雑穀畑
1)はるまきあとさんかげつでしゅうかくしたあとのざっこくばたけ、2)あきまきしたしりょうようのえんばくなどのざっこくばたけ
1) harumaki-go sankagetsu de shuukaku shita ato no zakkoku-batake, 2) akimaki shita shiryouyou no enbaku nado no zakkoku batake 2)akimaki, kairyô-yô no enbaku nado no zakkoku-batake
1)春播田;2)(秋種春收的飼料谷物種植)混種和混長的多種谷物和禾本科植物
1)春播田;2)(秋种春收的饲料谷物种植)混种和混长的多种谷物和禾本科植物
1)chunbo tian, 2)(qiu zhong chun shou de siiao guwu zhongzhi)hun zhong he hun zhang de duozhong guwu he hebenke zhiwu