Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

share depth, plough setting at this depth

Tillage
entrure
share depth, plough setting at this depth
犂先の高さ(土に入る深さ)を調整する、その方法
すきさきのたかさ(つちにはいるふかさ)を調整する、そのほうほう
sukisaki no takasa (tsuchi ni hairu fukasa) o chousei suru, sono houhou
用犁翻地的深度,控制犁耕深度的調控器
用犁翻地的深度,控制犁耕深度的调控器
yong li fandi de shendu, kongzhi ligeng shendu de tiaokongqi