Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

soft corn, flour corn

Zea mays var. amylacea
maïs tendre, maïs à farine (Zea mays var. amylacea)
soft corn, flour corn
ソフトコーン, フラワーコーン, 軟粒種
ソフトコーン, フラワーコーン, なんりゅうしゅ
sofuto kôn, furawâ kôn, nan-ryû-shu
粉質型玉米
粉质型玉米
fenzhixing yumi