Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

hardy fruit trees, isolated fruit tree

Elevage du pommier de plein-vent
France, 20th century (1923). Mémento agricole Larousse. Paris, 1923.
plein-vent
hardy fruit trees, isolated fruit tree
高い立ち木の果樹
たかいたちぎのかじゅ
takai tachigi no kaju
(把遠離墻或籬笆的果樹)修剪成三個主枝、讓其自由生長的果樹
(把远离墙或篱笆的果树)修剪成三个主枝、让其自由生长的果树
(ba yuan li qiang huo liba de guoshu)xiujian cheng san ge zhuzhi, rang qi ziyou shengzhang de guoshu