Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

husk

Noix avec leur bogue
Chine, 21st century (2014). Photo Li Guoqiang
bogue
husk
包皮、殻から
ほうひ、から
houhi, kara
核桃、栗子、橡子等果實的外層皮殼
核桃、栗子、橡子等果实的外层皮壳
hetao, lizi, xiangzi deng guoshi de waiceng pike

Other illustrations

Noix avec leurs bogues
Chine, 21st century (2014). Photo Li Guoqiang