Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

hoop, loop

Vigne en arceau
Pologne, 21st century (2007). Photo divinemisscopa
arceau
hoop, loop
(金属・木などの堅いものでできた)輪、(樽・桶などの)金輪
把果樹的藤枝彎成拱形以增加產果量
把果树的藤枝弯成拱形以增加产果量
ba guoshu de tengzhi wan cheng gongxing yi zengjia chan guo liang